انتقال حرارت

انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت در اصطلاح علمی به معنی انتقال حرارت از جسم گرم تر به جسم سردتر می باشد. به عبارتی، حرارت از جسمی با دمای بالاتر به جسمی با دمای پایین تر منتقل می شود. بیشتر بخوانید دربارهانتقال حرارت چیست؟

مبادله کن های حرارتی

مبادله کن های حرارتی

برای انتقال انرژی گرمایی بین دو سیال در دماهای متفاوت از مبادله کن حرارتی استفاده می شود. مبادله انتقال حرارت بین دو یا چند سیال توسط مبادله کن های حرارتی آسان تر انجام می شود. بیشتر بخوانید دربارهمبادله کن های حرارتی