کنترلر

کنترلر: کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرمانهایی راکه یک متخصص در نظر دارد ایجادکند تاجریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود. انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هردو و همچنین […]